கணினியில் டைப் செய்யும்போது இனி இப்படிச் செய்யுங்கள் !

 91 total views

 91 total views ஜான்சன் விக்டர் | 18-2-2023 இப்போது ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலான நேரத்தில் மடிக் கணினியில் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் அறியாமலேயே பல தவறுகளைச் செய்வதுண்டு. ஒவ்வொருவரிடமும் அவர்களுடைய தவற்றைச் சுட்டிக் காட்டினால் பல பிரச்சினைகள் ஏற்படும். முதலாவது, அவர்கள் பழக்கப்பட்டக் […]